VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE

Hej fibervänner!

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Engelnet ekonomisk förening kallas till ordinarie föreningsstämma.

Söndagen den 24 juni 2018, kl 10.00 i Sockenstugan, Västervåla

Styrelsens förslag till föredragningslista:

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

2. Godkännande av röstlängden

3. Val av två justerare tillika rösträknare

4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsen informerar om pågående arbete med installation av fiber inom föreningen

7. Behandling av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

8. Beslut om:

fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. Beslut om:

Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
b. Fastställande av medlemsavgift och driftavgift för kommande verksamhetsår

10. Val av:

styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
revisorer och eventuella revisorssuppleanter
valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

11. Övriga ärenden:

Inkomna motioner
Nästa årsmöte

Mötets avslutande

Kallelse till denna föreningsstämma har skickats med email till föreningens medlemmar samt informeras om på föreningens hemsida www.engelnet.nu .

Årsredovisning för den avslutade räkenskapsperioden 2017, ännu ej genomgången av revisorer, bifogas med detta email.

Information om hur föreningen hanterar personuppgifter; GDPR bifogas; samt föreningens stadgar.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Engelnet ekonomisk förening

GDPR_Info_till_medlemmar_Engelnet

Årsredovisning 2017

Engelnet stadgar 2015 påskrivna