Stadgar etc.

Styrande dokument är sådana som beskriver hur verksamheten skall skötas. De är ofta fastställda av årsmötet.