Status Engelnet

Arbetet med att få fiber till Ängelsberg med omnejd är i full gång.
Första delinbetalningen är gjord av många men inte av alla som har sagt sig positiv till en anslutning.
Därför uppmanar vi alla JA sägare som ej har betalt eller skickat in avtalet att göra det så fort som möjligt, vi vill inte att någon ska bli utan anslutning då även varje anslutning är positivt för hela projektet och för att få ner kostnaderna.
Just nu den 2/10 har vi fått in 603 700kr vilket motsvarar ca 190st anslutningar, vissa har betalat 20 000kr och andra har betalat 3000kr eller mer.

Ansökan till Länsstyrelsen är inlämnad och godkänd inför nästa etapp där det ska utvärderas och kontrolleras.
Alla anslutningar ligger till grund för upphandlingsunderlaget som just nu arbetas fram.
Det finns mallar för detta men måste noga kontrolleras så ingen miss görs och att allt blir upphandlat för att få ett godkänt och fungerande nät.
Vår förhoppning är att upphandlingen ska publiceras i mitten av oktober och ha sista datum sista november och att grävningen ska kunna påbörjas under första delen av 2016.

Tanken är att Engelnet ska äga nätet i 5 år, detta pga. att det är lite oklart om man får sälja det direkt eller skänka det till en operatör för att få nätet driftsatt eller om man måste äga det.
Om Engelnet säljer nätet direkt finns risken att förening gör en vinst vilket kan medföra att bidraget måste betalas tillbaka samt om en operatör får nätet har denne eventuellt gynnats och föreningen kan bli återbetalningsskyldig av bidraget, men detta kontrolleras noggrant och inget är helt bestämt än.

Planeringen under hösten är att en extra föreningsstämma kommer att hållas i Västervålas Sockenstuga lördagen 12/12 kl 10 där resultatet från upphandlingen kommer att presenteras och beslut tas tillsammans med medlemmarna.

Fortsättning följer…