Status Engelnet

Arbetet med att få fiber till Ängelsberg med omnejd är i full gång.
Första delinbetalningen är gjord av många men inte av alla som har sagt sig positiv till en anslutning.
Därför uppmanar vi alla JA sägare som ej har betalt eller skickat in avtalet att göra det så fort som möjligt, vi vill inte att någon ska bli utan anslutning då även varje anslutning är positivt för hela projektet och för att få ner kostnaderna.
Just nu den 2/10 har vi fått in 603 700kr vilket motsvarar ca 190st anslutningar, vissa har betalat 20 000kr och andra har betalat 3000kr eller mer.

Ansökan till Länsstyrelsen är inlämnad och godkänd inför nästa etapp där det ska utvärderas och kontrolleras.
Alla anslutningar ligger till grund för upphandlingsunderlaget som just nu arbetas fram.
Det finns mallar för detta men måste noga kontrolleras så ingen miss görs och att allt blir upphandlat för att få ett godkänt och fungerande nät.
Vår förhoppning är att upphandlingen ska publiceras i mitten av oktober och ha sista datum sista november och att grävningen ska kunna påbörjas under första delen av 2016.

Tanken är att Engelnet ska äga nätet i 5 år, detta pga. att det är lite oklart om man får sälja det direkt eller skänka det till en operatör för att få nätet driftsatt eller om man måste äga det.
Om Engelnet säljer nätet direkt finns risken att förening gör en vinst vilket kan medföra att bidraget måste betalas tillbaka samt om en operatör får nätet har denne eventuellt gynnats och föreningen kan bli återbetalningsskyldig av bidraget, men detta kontrolleras noggrant och inget är helt bestämt än.

Planeringen under hösten är att en extra föreningsstämma kommer att hållas i Västervålas Sockenstuga lördagen 12/12 kl 10 där resultatet från upphandlingen kommer att presenteras och beslut tas tillsammans med medlemmarna.

Fortsättning följer…

Varför fiber?

Fiber = framtidssäker och driftsäker infrastruktur, stabil kommunikation, “obegränsad” kapacitet och stimulerad utveckling.

Nedmontering av olönsamma kopparnät pågår runt om i Sverige och de moderna mobila lösningarna når inte ut till landsbygen. Stabiliteten och räckvidden för de mobila bredbandslösningarna är otillfredsställande. Där det idag inte finns täckning för tal (mobiltelefoni) är sannolikheten mycket låg att moderna mobila bredbandslösningar kommer att finnas de närmaste 10 åren.

Fibernät ger en framtidssäker infrastruktur som företrädelsevis grävs ner i mark och som är väldigt driftsäker. Livslängden på fiberkablar är upp till 50 år. Genom att man i FFH-projekt lägger kanalisation så skapas möjligheter att förnya, byta ut och expandera fiberkabeln över tid. Fibern kapacitet är oändlig – det är endast den tekniska utrustningen som används för att kommunicera i fibern som har begränsningar. Idag installeras standardutrustning som kan kommunicera 1 Gbit ´s (1 000 Mbit ´s) till slutkund för tjänster såsom telefoni, TV och Internet.

Utvecklingen på den tekniska sidan går rask framåt här och kapacitetsmöjligheterna ökar stabilt. Även tjänsteutbudet håller på att utvecklas och inom kort kommer det att finnas helt nya tjänster för trygghet, vård och omsorg som väl finner sin plats i gruppen för Bredbandstjänster.