Information om den nya gemensamma KO-plattformen

En gemensam teknisk plattform skapas för att möta framtidens stabilitetskrav. Alla varumärken inom Telia koncernen kommer att utgå från en gemensam teknisk plattform. Detta medför både mer enkelhet mellan parter till förbättrad drift och övervakning.

ZITIUS ONE är de nya huvudgränssnittet för den nya KO-plattformen.

Påverkan För er som nätägare innebär detta ett till två kortare avbrott på ca 10 till 30 minuter vid migreringen, det gäller 28 oktober med 4 november som Era boendes tjänster påverkas inte mer än en kort driftstörning.

Skulle full funktionalitet inte uppnås efter avbrottet, uppmanas era boende att starta om sin tekniska utrustning. Kvarstår problemen uppmanas era boende kontakta sin tjänsteleverantör.

Engelnet, kallelse till årsmöte

Styrelsen i Engelnet ekonomisk förening kallar härmed till årsmöte i
Engelnet ekonomisk förening.

Årsredovisning och revisionsberättelse bifogas.

Årsmöte för Engelnet Ekonomisk förening

Datum och tid: Söndag 21 juni 2019 kl. 10.00

Plats: Utomhus vid Sockenstugan, Västervåla

Agenda:

 1. Formalia
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 3. Val av två justerare tillika rösträknare
 4. Godkännande av röstlängden
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Status Projekt Engelnet
 8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 11. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 12. Beslut om medlemsavgift och driftavgift för kommande verksamhetsår
 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 14. Val av styrelsens ordförande
 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
 17. Övriga inkomna ärenden
 18. Årsmötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Engelnet

Länk till Årsredovisning