Engelnet, kallelse till årsmöte

Styrelsen i Engelnet ekonomisk förening kallar härmed till årsmöte i
Engelnet ekonomisk förening.

Årsredovisning och revisionsberättelse bifogas.

Årsmöte för Engelnet Ekonomisk förening

Datum och tid: Söndag 21 juni 2019 kl. 10.00

Plats: Utomhus vid Sockenstugan, Västervåla

Agenda:

 1. Formalia
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 3. Val av två justerare tillika rösträknare
 4. Godkännande av röstlängden
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Status Projekt Engelnet
 8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 11. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 12. Beslut om medlemsavgift och driftavgift för kommande verksamhetsår
 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 14. Val av styrelsens ordförande
 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
 17. Övriga inkomna ärenden
 18. Årsmötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Engelnet

Länk till Årsredovisning

Samtliga anslutningar aktiverade

Nu är samtliga anslutningar aktiverade. RGG kommer nu att fokusera på återställning och besiktningar av vägföreningar.

Med vänlig hälsning

Sebastian Ericsson

Senaste nytt

Engelnet har haft kontakt med en mkt bra och tillmötesgående handläggare på Trafikverket gällande Framnäsbron. Ansökan är nu skickad igen då RGG hade skickat det till statliga vägsidan istället för järnväg vilket har medfört onödigt lång väntan. Förhoppningsvis borde vi få ett godkännande mkt snart då RGG har varit snabba med kompletteringar i detta ärende. Hyttsveden har vi nu fått godkänt av Trafikverket att nyttja en befintlig kanalisation, nu är det bara tillståndet att trycka under vägen som vi väntar på vilket också borde komma mkt snart då de handlägger ärenden som kom in i juni nu, skickades in i början på juli. Gällande Bergslagsporten har Engelnet beslutat att en AT-borrning kommer genomföras vilket betyder att en specialborrning ska ske då det är berg under vägen. Gällande en anslutning i Finnbo och i centrala Ängelsberg så är alla tillstånd klara och kommer påbörjas inom kort.

Med vänlig hälsning

Sebastian Ericsson