Medlemskap

Den ekonomiska föreningen förutsätter att för varje ansluten fastighet skall en hel- eller delägare vara medlem i föreningen. Den personen undertecknar avtalet med föreningen. Föreningen kan registrera en ytterligare delägare som ställföreträdare i samband med kommunikation med medlemmen/fastigheten.

Ägarbyten

Medlem är skyldig att till föreningen anmäla när en fastighet med befintlig anslutning till fibernätet skall byta ägare. Investeringsbidraget som medlem betalat till föreningen, är knutet till fastigheten. När medlem ska överlåta ansluten fastighet överlåter denne således även sin andel i föreningens investering. Därmed kan förvärvaren ansöka om medlemskap i föreningen och, om detta beviljas, ingå ett nytt anslutningsavtal för fastigheten och utnyttja nätets tjänster. Den nya medlemmen behöver då inte betala investeringsbidrag om detta redan har betalats av tidigare ägare.

Om förvärvaren inte ansöker om, eller inte beviljas medlemskap, upphör rätten att utnyttja nätets tjänster. Föreningen äger i detta fall rätt att koppla bort fastigheten från fibernätet. Återbetalning av investeringsbidrag kan inte göras.

Anslutning av ny fastighet

Fastighetsägare som vill få anslutning till fibernätet av en ny fastighet, ansöker om medlemskap och fastighetsanslutning till styrelsen, som då utreder teknisk lösning och kostnaden för anslutningen. Efter att avtal om medlemskap och anslutning av fastigheten upprättats, kan arbetet utföras av Engelnet.

Kostnaden för anslutning av en ny fastighet omfattar aktuella kostnader för grävning och kabeldragning samt:

Medlemsinsats i föreningen: 500 kr
Investeringsbidrag: minst 30,000 kr

Stadgarna ger årsstämman möjlighet att införa årlig medlems- eller driftavgift, men det har inte skett hittills.