Lägesrapport från Engelnets styrelse

Styrelsen kan med glädje konstatera att ett 80-tal anslutningar kunnat tas i bruk under våren. Det gäller fastigheter i Ombenning och norra delen av Ängelsberg, inklusive Ombenning men exklusive Ennora-området. Andra fastigheter har fått allt installerat till och i fastigheten men inte kunnat kopplas upp eftersom kabeldragningen inte kunnat slutföras.

Detta beror på att Engelnet har sökt tillstånd för samförläggning vid befintliga genomgångar under bl.a. järnvägen. Berörda parter är framför allt VB energis befintliga kanalisation. Även PTS, Post- och telestyrelsen, har kontaktats i denna fråga för att behandla vår överklagan till nekat tillträde och svar från dem kommer förhoppningsvis inom en snar framtid. De har enligt sina regler, fyra månader på sig att svara men arbetar med dessa frågor skyndsamt. Flera ansökningar om tryckningar under järnvägen är inskickade till Trafikverket för ca 6 månader, men deras långa handläggningstider har försenat projektet. Trots ett flertal påstötningar från Engelnets sida har vi ännu inte lyckats få besked. Styrelsen beklagar detta djupt.

Styrelsens förhoppning är att samtliga anslutningar ska vara klara att tas i bruk under sommaren.

När alla markarbeten är klara kommer berörda vägar i området att besiktigas med närvaro av entreprenören, Engelnet och representant för eventuell vägsamfällighet eller motsvarande.

Med vänlig hälsning

Sebastian Ericsson