Kallelse till årsmöte 23 juni

Styrelsen kallar härmed till årsmöte i Engelnet ekonomisk förening.

Årsmöte:

Årsmöte för föreningen är den 23 juni kl 10 i Sockenstugan, Västervåla

Agenda:

1.           Formalia

a.       val av ordförande och sekreterare vid stämman

b.       val av två justerare tillika rösträknare

c.       godkännande av röstlängden

d.       frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

2.           Fastställande av dagordningen

3.           Status Projekt Engelnet

4.           Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

5.           Beslut

a.       om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

b.       om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

c.       om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

d.       medlemsavgift och driftavgift för kommande verksamhetsår

6.           Val av

a.       styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

b.       styrelsens ordförande

c.       revisorer och eventuella revisorssuppleanter

d.       valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

7.           Övriga inkomna ärenden

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Engelnet