Kallelse extra föreningsstämma

”Engelnet ekonomisk förening” Org nr: 769626-0582

Tid: Lördagen den 12 december kl 10:00
Plats: Sockenstugan, Västervåla

Agenda

1. Formalia

a) Val av ordförande och sekreterare vid stämman
b) Godkänna röstlängd och fastställa om stämman har behörighet att ta beslut
c) Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
d) Fastställande av dagordning

2. Genomgång av fiberprojektet, styrelsen föredrar

a) Status antal som önskar fiber
· Ängelsbergsområdet (postnummer 737 90)
· Utökning av området med Västansjö & Vretarne (postnummer 737 91)

b) Ekonomi
· Resultat av upphandling, Inkomna anbud
· Ansökan bidrag hos Länsstyrelsen / Jordbruksverket
· Ekonomisk budget för fiberprojektet

c) Tidsplan

d) Övrigt
· Markavtal
· Val av kommunikationsoperatör
· Arbetsfördelning för genomförande av fiberprojektet

3. Styrelsens genomgång av inkomna anbud och förslag på entreprenör.

4. Beslutspunkt för stämman:

· Ändring i stadgarna; utökning av området för medlemskap i föreningen till området med postnummer 7378 91
· Godkänna ekonomisk budget för fiberprojektet tom 2018
· Val av entreprenör för totalentreprenad för passivt fibernät
· Befogenheter och process för att teckna avtal med entreprenör enligt ovan
· Villkor, befogenheter och process för att teckna markavtal
· Process och befogenheter för val av kommunikationsoperatör
· Arbetsfördelning för genomförande

5. Övriga frågor

6. Stämman avslutas