Kallelse till årsmöte 23 juni

Styrelsen kallar härmed till årsmöte i Engelnet ekonomisk förening.

Årsmöte:

Årsmöte för föreningen är den 23 juni kl 10 i Sockenstugan, Västervåla

Agenda:

1.           Formalia

a.       val av ordförande och sekreterare vid stämman

b.       val av två justerare tillika rösträknare

c.       godkännande av röstlängden

d.       frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

2.           Fastställande av dagordningen

3.           Status Projekt Engelnet

4.           Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

5.           Beslut

a.       om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

b.       om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

c.       om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

d.       medlemsavgift och driftavgift för kommande verksamhetsår

6.           Val av

a.       styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

b.       styrelsens ordförande

c.       revisorer och eventuella revisorssuppleanter

d.       valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

7.           Övriga inkomna ärenden

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Engelnet

Årsmötet avklarat

Styrelsen tackar för ett trevligt och lyckat årsmöte med många intresserade deltagare. Styrelsen vill tacka Barbro Ekdahl för hennes tid i styrelsen och välkomnar Gaston Astrorga som efterträder henne.

13 nya anslutningar blev aktiverade i söndags och 20 nya anslutningar kommer aktiveras inom de närmaste dagarna. Ett mail kommer skickas till berörda medlemmar när anslutningen är färdig. RGG meddelar att det är två (2) stycken tomtgrävlag som arbetar på nu och kommer att göra det hela sommaren tillsammans med ett (1) svetslag. Aktivering av anslutningar kommer att ske successivt under resans gång.

Vår överklagan att vi ej får nyttja befintlig kanalisation hos VB energi på flera platser i området kommer PTS ge besked efter deras sammanträde som är den 4/7.

Gällande kanalisationen som vi vill gräva ner under Dunshammars viadukten väntar vi fortfarande besked om från Trafikverket. RGG ringde idag och frågade status och de håller tydligen på med ansökningar som är inskickade i slutet på november vilket betyder att deras handläggningstider är över sex (6) månader just nu vilket är mkt olyckligt.

Med vänlig hälsning Styrelsen Engelnet

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE

Hej fibervänner!

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Engelnet ekonomisk förening kallas till ordinarie föreningsstämma.

Söndagen den 24 juni 2018, kl 10.00 i Sockenstugan, Västervåla

Styrelsens förslag till föredragningslista:

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

2. Godkännande av röstlängden

3. Val av två justerare tillika rösträknare

4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsen informerar om pågående arbete med installation av fiber inom föreningen

7. Behandling av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

8. Beslut om:

fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. Beslut om:

Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
b. Fastställande av medlemsavgift och driftavgift för kommande verksamhetsår

10. Val av:

styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
revisorer och eventuella revisorssuppleanter
valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

11. Övriga ärenden:

Inkomna motioner
Nästa årsmöte

Mötets avslutande

Kallelse till denna föreningsstämma har skickats med email till föreningens medlemmar samt informeras om på föreningens hemsida www.engelnet.nu .

Årsredovisning för den avslutade räkenskapsperioden 2017, ännu ej genomgången av revisorer, bifogas med detta email.

Information om hur föreningen hanterar personuppgifter; GDPR bifogas; samt föreningens stadgar.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Engelnet ekonomisk förening

GDPR_Info_till_medlemmar_Engelnet

Årsredovisning 2017

Engelnet stadgar 2015 påskrivna