Årsmöte och uppdatering

Hej!

Vi har idag över 245 st som vill koppla upp sig med fiber och tack alla för att vi nu har ekonomin på plats för att genomföra detta, dels er insats och att vi har bidrag klart från Länsstyrelsen. Känns mycket positivt!

Status:
Under januari till mars har vi haft en ny upphandling på gång för att få in en totalentreprenör. Det visar sig inte vara så lätt. Många projekt pågår över landet och det är för få grävföretag. Till vår hjälp att utvärdera och söka möjliga bra entreprenörer har styrelsen hjälp av Lars Hansson och Mats Holmström. Vi har även sökt kontakt med Vattenfall och andra om de har planerat att gräva ner kanalisation i vårt område.

Just nu har vi tre entreprenörer som vi hoppas ska kunna ge oss den prisbild vi önskar. Det tar dock längre tid än önskvärt att komma i mål.
Det svåra är att vi inte ger de en detaljerad karta på hur alla rör ska dras utan de räknar fram detta på egen hand och vi har begärt ett fast pris/takpris.

När vi väl är i mål med en entreprenör så är nästa steg att skriva avtal med berörda markägare och ha samråd med Länsstyrelsen innan grävningen startar.

Årsmöte:
Årsmöte för föreningen är den 19 juni kl 10 i Sockenstuga..

Agenda:
1. Formalia
a. val av ordförande och sekreterare vid stämman
b. val av två justerare tillika rösträknare
c. godkännande av röstlängden
d. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

2. Fastställande av dagordningen

3. Status Projekt Engelnet

4. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

5. Beslut

a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
b. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
c. om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
d. medlemsavgift och driftavgift för kommande verksamhetsår

6. Val av

a. styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
b. styrelsens ordförande
c. revisorer och eventuella revisorssuppleanter
d. valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

7. Övriga inkomna ärenden

§ 15 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 16 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

§17 Motioner
Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad före stämman.

Med vänlig hälsning Styrelsen Engelnet