Problem med blåsning

Det är tyvärr problem med blåsningen för att koppla in Mellanängen och detta beror på något läckage i en skarv efter Infratek fick gräva och göra om kanalisationen under stora vägen. RGG har varit där idag och grävt för att kunna lokalisera den felande skarven. Tyvärr har ingen ny information kring Framnäsvägen dykt upp än, RGG stöter på Trafikverket för ett besked i frågan. Gällande Bergslagsporten tittar RGG på olika alternativ om Vattenfalls kanalisation ej går att använda för att korsa vägen. Är just nu ca 35 anslutningar kvar att aktivera

Kallelse till årsmöte 23 juni

Styrelsen kallar härmed till årsmöte i Engelnet ekonomisk förening.

Årsmöte:

Årsmöte för föreningen är den 23 juni kl 10 i Sockenstugan, Västervåla

Agenda:

1.           Formalia

a.       val av ordförande och sekreterare vid stämman

b.       val av två justerare tillika rösträknare

c.       godkännande av röstlängden

d.       frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

2.           Fastställande av dagordningen

3.           Status Projekt Engelnet

4.           Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

5.           Beslut

a.       om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

b.       om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

c.       om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

d.       medlemsavgift och driftavgift för kommande verksamhetsår

6.           Val av

a.       styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

b.       styrelsens ordförande

c.       revisorer och eventuella revisorssuppleanter

d.       valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

7.           Övriga inkomna ärenden

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Engelnet

Idag 267 st anslutna!

Entreprenören prioriterar att göra klart de anslutningar som går så snart som möjligt där det inte finns problem med tillstånd eller annan oklarhet. Repartioner/återställning utförs därefter.

Kvarvarande installationer: (alla tider mycket preliminära)

Pågående med grävning, blåsning och installation

Mellanängen/Flohäll/G:a Landsvägen: 24 st
Arbete pågår med att koppla ihop fibern från nodhuset
Ängelsbergsvägen 16, 101, 103
Borrning och blåsning vecka 22-23
Ängsvägen 2 & 5 med flera
Grävning och blåsning vecka 22-23
Sjölunda, Kaplansvägen, Kvarnvretsvägen
Grävning och blåsning förhoppningsvis vecka 22-24

Svårigheter med tillstånd: 10 st

Ombenning; 1 st (Hyttsvedet)
Inväntar tillstånd borrning under järnväg
Framnäsvägen: 5st
Inväntar tillstånd dra på bro över järnväg

Ängelsbergsvägen 88-96: 4 st
Svårighet komma över vägen. Borrning fungerar inte. Undersöker förläggning i ev. elrör alternativt få tillstånd att gräva ner under vägen.