Mellanängen och Framnäs

Infrateks omtryckning under vägen har ställt till stora problem för RGG och Mellanängens kunder då slangar har kopplats ihop fel samt reducerat slangen från 40 till 20 under vägen utan tillåtelse eller ha meddelat oss. RGG har felsökt i flera dagar samt grävt upp på flera ställen för att kunna leta efter dessa fel. RGG har lyckats få i en kabel men eftersom reduceringen gjordes har en ny fiber beställts som förhoppningsvis kommer hem i början på nästa vecka. Detta är prioriterat och RGG gör allt för att detta ska bli klart så snart som möjligt. Som tur är Vattenfall positiva till att vi får nyttja deras befintliga kanalisation så nästa steg är att gräva fram den som finns i Bergslagsgporten för att se om det finns plats att samförlägga i den. Tyvärr finns ingen ny information om Framnäsvägen.

Problem med blåsning

Det är tyvärr problem med blåsningen för att koppla in Mellanängen och detta beror på något läckage i en skarv efter Infratek fick gräva och göra om kanalisationen under stora vägen. RGG har varit där idag och grävt för att kunna lokalisera den felande skarven. Tyvärr har ingen ny information kring Framnäsvägen dykt upp än, RGG stöter på Trafikverket för ett besked i frågan. Gällande Bergslagsporten tittar RGG på olika alternativ om Vattenfalls kanalisation ej går att använda för att korsa vägen. Är just nu ca 35 anslutningar kvar att aktivera

Kallelse till årsmöte 23 juni

Styrelsen kallar härmed till årsmöte i Engelnet ekonomisk förening.

Årsmöte:

Årsmöte för föreningen är den 23 juni kl 10 i Sockenstugan, Västervåla

Agenda:

1.           Formalia

a.       val av ordförande och sekreterare vid stämman

b.       val av två justerare tillika rösträknare

c.       godkännande av röstlängden

d.       frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

2.           Fastställande av dagordningen

3.           Status Projekt Engelnet

4.           Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

5.           Beslut

a.       om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

b.       om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

c.       om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

d.       medlemsavgift och driftavgift för kommande verksamhetsår

6.           Val av

a.       styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

b.       styrelsens ordförande

c.       revisorer och eventuella revisorssuppleanter

d.       valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

7.           Övriga inkomna ärenden

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Engelnet