Kallelse extra föreningsstämma

”Engelnet ekonomisk förening” Org nr: 769626-0582

Tid: Lördagen den 12 december kl 10:00
Plats: Sockenstugan, Västervåla

Agenda

1. Formalia

a) Val av ordförande och sekreterare vid stämman
b) Godkänna röstlängd och fastställa om stämman har behörighet att ta beslut
c) Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
d) Fastställande av dagordning

2. Genomgång av fiberprojektet, styrelsen föredrar

a) Status antal som önskar fiber
· Ängelsbergsområdet (postnummer 737 90)
· Utökning av området med Västansjö & Vretarne (postnummer 737 91)

b) Ekonomi
· Resultat av upphandling, Inkomna anbud
· Ansökan bidrag hos Länsstyrelsen / Jordbruksverket
· Ekonomisk budget för fiberprojektet

c) Tidsplan

d) Övrigt
· Markavtal
· Val av kommunikationsoperatör
· Arbetsfördelning för genomförande av fiberprojektet

3. Styrelsens genomgång av inkomna anbud och förslag på entreprenör.

4. Beslutspunkt för stämman:

· Ändring i stadgarna; utökning av området för medlemskap i föreningen till området med postnummer 7378 91
· Godkänna ekonomisk budget för fiberprojektet tom 2018
· Val av entreprenör för totalentreprenad för passivt fibernät
· Befogenheter och process för att teckna avtal med entreprenör enligt ovan
· Villkor, befogenheter och process för att teckna markavtal
· Process och befogenheter för val av kommunikationsoperatör
· Arbetsfördelning för genomförande

5. Övriga frågor

6. Stämman avslutas

Hej Fibervänner

En uppdatering på vad som pågår och händer inom Engelnets ekonomiska förening.
Först ett stort tack till alla som har skrivit på avtal och betalt.

Vårt arbete känns extra angeläget när vi kan läsa om att kopparnätet (Telia fast telefoni) monteras ner på flera platser i landet, även där inte fiber är installerad.

Telia har t.ex. i dagarna lämnat besked om att två telestationer inom Fagersta kommun ska läggas ner; Dagarn och Vretarne.

För mer info se: http://www.telia.se/privat/aktuellt/2015/Oktober/overgangen-till-framtidens-nat-fortsatter

238 stycken anslutningar.
Totalt är det idag 238 stycken anslutningar som är avtalade!
Vi har i dagsläget 201 stycken som betalt den första delen, och i vissa fall hela beloppet.

Det finns fortfarande de som skrivit avtal men ej betalt den första avgiften, men som vi hoppas kommer efter vissa påtryckningar.
Det är mycket viktigt att betala in om man inte redan betalt samt att skriva på avtalet snarast.
Vi kan bara ta med de som skrivit på avtal i vår offertförfrågan.

Varför det är så bråttom att betala första avgiften samt skriva på avtalet, är med anledning av att alla anslutna ska läggas in på en karta samt fastighetsbeteckningar bifogas inför upphandlingen.
De som kommer efteråt kan vi inte garantera samma pris, utan det blir då en upphandling separat med entreprenören, vilket troligtvis medför ett högre pris.
Hjälp oss att få fler som ansluter sig! Det hjälper oss alla!

Intensivt arbete
Just nu arbetar vi i styrelsen för fullt med att:
– kontakta de som visat intresse men inte skickat in avtal eller betalt
– hålla kontakten med Länsstyrelsen för att säkra att vår ansökan behandlas positivt
– ta fram förfrågningsunderlaget för upphandling av fibernätet

Tidsplan
Vår preliminära tidsplan håller i stort med följande viktiga datum framöver:

– Utskick av förfrågningsunderlag senast 21 oktober
– Utvärdering av offerter 7 – 10 december
– Extra föreningsstämma 12 december
– Beslut bidrag från Länsstyrelsen under december
– Slutförhandling med vald entreprenör och kontraktsskrivning januari/februari 2016.

Extra föreningsstämma 12 december 2015 kl 10:00
Vi kallar med detta brev även till en extra föreningsstämma den 12 december klockan 10.00 i Sockenstugan, Västervåla.

Styrelsen kommer att presentera de offerter vi fått samt ge förslag till vilken entreprenör som ska få förtroendet.
Stämman kommer att få rösta fram entreprenör utifrån denna information.
Vi har uppdaterat hemsidan och kommer efterhand att lägga in mer information på denna.

Med vänlig hälsning
Engelnet/ Styrelsen

Status Engelnet

Arbetet med att få fiber till Ängelsberg med omnejd är i full gång.
Första delinbetalningen är gjord av många men inte av alla som har sagt sig positiv till en anslutning.
Därför uppmanar vi alla JA sägare som ej har betalt eller skickat in avtalet att göra det så fort som möjligt, vi vill inte att någon ska bli utan anslutning då även varje anslutning är positivt för hela projektet och för att få ner kostnaderna.
Just nu den 2/10 har vi fått in 603 700kr vilket motsvarar ca 190st anslutningar, vissa har betalat 20 000kr och andra har betalat 3000kr eller mer.

Ansökan till Länsstyrelsen är inlämnad och godkänd inför nästa etapp där det ska utvärderas och kontrolleras.
Alla anslutningar ligger till grund för upphandlingsunderlaget som just nu arbetas fram.
Det finns mallar för detta men måste noga kontrolleras så ingen miss görs och att allt blir upphandlat för att få ett godkänt och fungerande nät.
Vår förhoppning är att upphandlingen ska publiceras i mitten av oktober och ha sista datum sista november och att grävningen ska kunna påbörjas under första delen av 2016.

Tanken är att Engelnet ska äga nätet i 5 år, detta pga. att det är lite oklart om man får sälja det direkt eller skänka det till en operatör för att få nätet driftsatt eller om man måste äga det.
Om Engelnet säljer nätet direkt finns risken att förening gör en vinst vilket kan medföra att bidraget måste betalas tillbaka samt om en operatör får nätet har denne eventuellt gynnats och föreningen kan bli återbetalningsskyldig av bidraget, men detta kontrolleras noggrant och inget är helt bestämt än.

Planeringen under hösten är att en extra föreningsstämma kommer att hållas i Västervålas Sockenstuga lördagen 12/12 kl 10 där resultatet från upphandlingen kommer att presenteras och beslut tas tillsammans med medlemmarna.

Fortsättning följer…