Driftsstörning

Som ni kanske har upptäckt ligger fiber nätet nere vilket beror på ett fel på hårdvara i noden. Vet tyvärr ej omfattningen på felet.

Om ni upptäcker fel med er anslutning anmäl då detta till er leverantör som sedan kontrollerar om felet är hos dem. Om felet ej är där kommer de i sin tur anmäla det till kommunikationsoperatören (Zitius) som kontrollerar nätet och eventuellt skickar ut en tekniker. Styrelsen i Engelnet kan ej hjälpa till när en enskild anslutning ligger nere eller när hela nätet är nere. Engelnet har upphandlat Zitius som driftar nätet och ser till att kommunikation finns till kund.

Uppdatering

Sörbyvägen kommer svetsas under denna veckan och meddelande kommer när er anslutning är inkopplad. Två borrningar under riksvägen är kvar att göras i Bondfallet för att knyta ihop matningen söderut vilket förhoppningsvis kommer göras i slutet på denna vecka. Engelnet har fått tillåtelse att använda Skanovas befintliga kanalisation i Bondfallet/Mursjön och i Ennora. Ennora kanalisationen kommer bli klart under nästa vecka. Gällande kanalisationen i Hyttsveden och Framnäsvägen måste skicket kontrolleras innan vi vet om de kan användas vilket kommer att ske under de närmaste dagarna.

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE

Hej fibervänner!

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Engelnet ekonomisk förening kallas till ordinarie föreningsstämma.

Söndagen den 24 juni 2018, kl 10.00 i Sockenstugan, Västervåla

Styrelsens förslag till föredragningslista:

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

2. Godkännande av röstlängden

3. Val av två justerare tillika rösträknare

4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsen informerar om pågående arbete med installation av fiber inom föreningen

7. Behandling av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

8. Beslut om:

fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. Beslut om:

Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
b. Fastställande av medlemsavgift och driftavgift för kommande verksamhetsår

10. Val av:

styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
revisorer och eventuella revisorssuppleanter
valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

11. Övriga ärenden:

Inkomna motioner
Nästa årsmöte

Mötets avslutande

Kallelse till denna föreningsstämma har skickats med email till föreningens medlemmar samt informeras om på föreningens hemsida www.engelnet.nu .

Årsredovisning för den avslutade räkenskapsperioden 2017, ännu ej genomgången av revisorer, bifogas med detta email.

Information om hur föreningen hanterar personuppgifter; GDPR bifogas; samt föreningens stadgar.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Engelnet ekonomisk förening

GDPR_Info_till_medlemmar_Engelnet

Årsredovisning 2017

Engelnet stadgar 2015 påskrivna