VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE

Hej fibervänner!

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Engelnet ekonomisk förening kallas till ordinarie föreningsstämma.

Söndagen den 24 juni 2018, kl 10.00 i Sockenstugan, Västervåla

Styrelsens förslag till föredragningslista:

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

2. Godkännande av röstlängden

3. Val av två justerare tillika rösträknare

4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsen informerar om pågående arbete med installation av fiber inom föreningen

7. Behandling av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

8. Beslut om:

fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. Beslut om:

Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
b. Fastställande av medlemsavgift och driftavgift för kommande verksamhetsår

10. Val av:

styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
revisorer och eventuella revisorssuppleanter
valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

11. Övriga ärenden:

Inkomna motioner
Nästa årsmöte

Mötets avslutande

Kallelse till denna föreningsstämma har skickats med email till föreningens medlemmar samt informeras om på föreningens hemsida www.engelnet.nu .

Årsredovisning för den avslutade räkenskapsperioden 2017, ännu ej genomgången av revisorer, bifogas med detta email.

Information om hur föreningen hanterar personuppgifter; GDPR bifogas; samt föreningens stadgar.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Engelnet ekonomisk förening

GDPR_Info_till_medlemmar_Engelnet

Årsredovisning 2017

Engelnet stadgar 2015 påskrivna

Senast nytt.

Styrelsen har idag haft möte med RGG som meddelar att arbetet är i full gång. Eftersom trafikverket stoppar upp projektet på olika platser så kommer RGG att lägga fokus på att fibersätta ej färdiga kunder i Ängelsberg och norr över, alltså de som ej berörs av Trafikverket. Alla tomter går inte att använda den lilla maskinen till utan en minigrävare kommer då behövas därför kan det upplevas märkligt att granntomten är klar och inte ens egna.

Ett beslut ligger ca en månad bort enligt handläggare hos Trafikverket då vi även borde ha fått svar från PTS gällande att få använda VB energis befintliga kanalisation.

Mvh Styrelsen Engelnet

Lägesrapport från Engelnets styrelse

Styrelsen kan med glädje konstatera att ett 80-tal anslutningar kunnat tas i bruk under våren. Det gäller fastigheter i Ombenning och norra delen av Ängelsberg, inklusive Ombenning men exklusive Ennora-området. Andra fastigheter har fått allt installerat till och i fastigheten men inte kunnat kopplas upp eftersom kabeldragningen inte kunnat slutföras.

Detta beror på att Engelnet har sökt tillstånd för samförläggning vid befintliga genomgångar under bl.a. järnvägen. Berörda parter är framför allt VB energis befintliga kanalisation. Även PTS, Post- och telestyrelsen, har kontaktats i denna fråga för att behandla vår överklagan till nekat tillträde och svar från dem kommer förhoppningsvis inom en snar framtid. De har enligt sina regler, fyra månader på sig att svara men arbetar med dessa frågor skyndsamt. Flera ansökningar om tryckningar under järnvägen är inskickade till Trafikverket för ca 6 månader, men deras långa handläggningstider har försenat projektet. Trots ett flertal påstötningar från Engelnets sida har vi ännu inte lyckats få besked. Styrelsen beklagar detta djupt.

Styrelsens förhoppning är att samtliga anslutningar ska vara klara att tas i bruk under sommaren.

När alla markarbeten är klara kommer berörda vägar i området att besiktigas med närvaro av entreprenören, Engelnet och representant för eventuell vägsamfällighet eller motsvarande.

Med vänlig hälsning

Sebastian Ericsson